PIRETROVAN

PIRETROVAN

Insecticid lichid concentrat emulsionabil indicat pentru combaterea insectelor zburătoare şi tȃrȃtoare

Compoziţie

100 g produs conţin:

Cipermetrina ………………….5 g

Permetrina  …………………….5 g

 

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie.

Indicaţii de utilizare:

Interior şi exterior (ceață rece/caldă) pentru  combaterea  insectelor târâtoare (gândaci, plosnițe, purici,etc.) şi a    insectelor zburătoare  (muște, țânțari,etc.): Diluție  2%, respectiv 100 ml PIRETROVAN la 5 litri apă. Pentru 100 metri pătrați se folosesc 200 ml produs/10 Lt. apă.

Norma de consum prin pulverizare este de 10 – 50 mililitri soluție de lucru/metru pătrat în funcţie de tipul de suprafață (poroasă sau netedă). Acţiunea insecticidă a produsului este de 100% după un timp de contact de 30 minute pentru insectele zburătoare (muşte, ţȃnţari, viespi, molii etc) şi de 24 ore pentru insectele tȃrȃtoare (furnici, gȃndaci de bucătărie, căpuşe, ploşniţe, păduchi, purici, paianjeni, scorpioni). Eficacitatea produsului este de cel puţin 7 – 14 zile. Pentru păstrarea ȋn timp a activităţii insecticide este recomandabil să se evite spălarea zonelor tratate.

Citiţi instrucţiunile ataşate ȋnainte de folosire.

Nr. Lot fabricaţie/Data expirării

Producător:

SC VANELLI SRL

Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10

Iasi, 707410-RO

Tel.: +40 232 253 442

e-mail: office@vanellivet.ro

Simboluri de pericol:


 
   GHS02         GHS09        GHS07         

 

Cuvant de avertizare:    Pericol

Fraze de pericol:     

H302+H332 Nociv în caz de înghiţire sau prin inhalare.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

 

Fraze de precautie:      

Prevenire:                    

P210          A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 

P261            Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P280            Purtati manusi de protectie/imbracaminte de  protectie/echipament de protectie

a ochilor/echipament de protectie a fetei.

P273            A se evita aruncarea in mediul inconjurator. 

P391            Colectati scurgerile de produs.

P501           Aruncati continutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ nationale/internationale

 

Raspuns:     

P301+330+331       IN CAZ DE INGHITIRE: clatiti gura. NU se va induce voma

P304+P340             IN CAZ DE INHALARE: transportati victima la aer liber se mentineti-o in stare de repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

P303+P361+P353   IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

P305+P351+P338    IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

 

Depozitare:           

P403+P233        A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul  inchis etans.

 

Produs avizat de Ministerul Sănătăţii nr. 3026BIO/18/12.24

Save